مدل سازی تعادل بخار- مایع دی اکسید کربن- هیدروکربن، نیتروژن- هیدروکربن و مخلوط های گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 بوشهر، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

تئوری زنجیره دوتایی سخت ساده شده همراه با تئوری آماری سیال تجمعی زنجیره اغتشاش (PC-SAFT) که برای سیستم‌‌های دوجزئی نرمال آلکان‌ها توسط نصری‌فر بکار برده شده و از دقت خوبی برخوردار است، به سیستم‌های دوجزئی دی اکسید کربن- هیدروکربن و نیتروژن- هیدروکربن و گاز طبیعی توسعه داده شد. پارامتر‌های m ، σ و ε⁄k برای دی اکسید کربن، نیتروژن، ایزوبوتان و ایزوپنتان محاسبه شدند. نتایج نشان داد که برای این مواد در صد خطای متوسط به دست امده با استفاده از این معادله حالت برای فشار بخار دی اکسید کربن، نیتروژن، ایزوبوتان و ایزوپنتان به ترتیب 2.2،2.1،0.3،2.7 و برای حجم مایع اشباع 3.1،1.1،1.2 و 1.5 می باشد. با به کار بردن kij برای تصحیح برهمکنش‌های پراکندگی، تعادل بخار مایع سیستم های دو جزیی دی اکسید کربن-هیدروکربن و نیتروژن-هیدروکربن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده از این معادله حالت به ترتیب با معادله حالت SAFT و PC-SAFT مقایسه شد. نتایج نشان داد که این مدل از عملکرد بهتری نسبت به این دو معادله حالت برخوردار است. در نهایت مدل برای پیش‌بینی دمای نقطه شبنم مخلوط‌های چندجزئی گاز طبیعی بکار برده شد و برای این سیستم‌‌ها نیز خطای حاصل از پیش‌بینی مدل کمتر از معادله حالت PR78 شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات