طراحی محتوا ی آموزش سنجش‌های شیمی سبز برای دانشجویان کارشناسی شیمی: سنجش‌های جرمی و زیست محیطی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه شهد رجایی

2 گروه آموزشی شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،ایران، تهران.

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی محتوای آموزش سنجش‌های شیمی سبز برای دانشجویان کارشناسی شیمی است. این پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی-توسعه‌ای و از نظر جمع آوری و تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از فن تحلیل محتوا می‌باشد. نمونه آماری استفاده شده مجموعه‌ی کتاب‌ها، مقالات، مجلات و پایان نامه‌های مرتبط با شیمی سبز بوده که تا اشباع نظری داده ها انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع درمورد چگونگی طراحی محتوای آموزشی شیمی سبز، با راهنمایی متخصصین این حوزه، طی چندین مرحله رفت و برگشتی کد گذاری محوری، سرفصل‌هایی تعیین گردید و سپس براساس سرفصل‌های تعیین شده اهدافی برای هر مبحث در جدول هدف-محتوا نوشته شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای طراحی محتوای آموزش سنجش‌های شیمی سبز، دو مقوله‌ی سنجش‌های جرمی و سنجش‌های زیست محیطی، دوازده اصل شیمی سبز را می‌تواند به صورت کمی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این دو مقوله روش‌های متنوعی برای ارزیابی سبز بودن یک واکنش (سنتز واکنش‌های آلی) شناسایی شدند، از جمله؛ اقتصاد اتمی، کارایی جرم واکنش، پارامتر بازیافت مواد، فاکتور زیست محیطی، شدت جرم فرآیند و بازده جرم موثر که در یک چارچوب مفهومی ارایه شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات