مروری برپلیمرشدن و تولید پلیمرهای سبز در محیط دی اکسید کربن فوق بحرانی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در دهه های اخیر جهت گیری علوم مختلف، به سمت روشهایی با آلایندگی کمتر،کاهش اثرات محیط زیستی و تقلیل ضایعات است. در این راستا، تولید پلیمرها با دی اکسید کربن فوق بحرانی به شکل محیط واسطه (حلال و ضد حلال)، می تواند مشکلات ذکر شده را مرتفع نموده ، و جایگزینی مناسب برای حلالهای رایج باشد. در این مقاله، فرآیندهای مختلف پلیمرشدن همگن، ناهمگن و پلیمرهایی تولیدشده در محیط دی اکسید کربن فوق بحرانی، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، پلیمرشدن امولسیونی آب و دی اکسید کربن فوق بحرانی برای کاربردهای پزشکی، ونیز پلیمرهای متخلخل  مورد استفاده در رهایش دارو، بررسی شده است. در ادامه، بطور اجمالی تثبیت کننده ها و امولسیفایرهای مورد استفاده نیز طبقه بندی شده اند. مرور تحقیقات انجام شده، حاکی از رشد فزاینده و گسترش روز افزون بکارگیری فناوری دی اکسید کربن فوق بحرانی، در فرآیندهای سبز و توسعه پایداراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات