بررسی اثر افزودن نشاسته٬ مواد اکسو و پلی لاکتیک اسید بر تخریب پذیری پلی اتیلن سبک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه تبریز

2 ایران، اهر، دانشگاه آزاد اسلامی˓ واحد اهر، گروه مهندسی شیمی

چکیده

در دنیایی امروزی استفاده از پلیمر ها روز به روز بیشتر می شود. ازآنجائی که ضایعات آنها در طبیعت قابل تجزیه نمی باشند˓ بنابراین در طبیعت تجمع یافته که این امر موجب آلودگی محیط زیست و بد شدن چهره طبیعت خواهد شد. یکی از روش هائی که جدیداً مطرح شده است˓ تهیه پلیمرهای زیست تخریب پذیر می باشد. در این تحقیق پلی اتیلن سبک به عنوان نمونه انتخاب شده و در آزمایشگاه توسط اکسترودر به صورت فیلم در آورده شد. از مواد نشاسته˓ اکسو˓ پلی لاکتیک اسید و مخلوط آنها به عنوان زیست تخریب پذیر کننده استفاده گردید که اثر آنها بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی اتیلن سبک بررسی شد. مقایسه نتایج نشان داد که نشاسته باعث افت زیادی در خواص مکانیکی پلی اتیلن سبک گردید. در حالی که افزودن اکسو و پلی لاکتیک اسید، باعث افت کمی در خواص مکانیکی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات