بررسی محاسباتی کاهش دی اکسید کربن بوسیله مولکول هیدروژن بر روی صفحه گرافن دوپه شده با اتمهای نیکل و نیتروژن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

امروزه تغییرات آب و هوایی به وجود آمده از انتشارگازهای گلخانه ای یکی از مهمترین چالشهای زیست-محیطی بشر است. در این مقاله، با استفاده از محاسبات نظریه‌ی تابعیت چگالی، مکانیسمهای محتمل کاهش دی اکسید کربن بوسیله مولکول هیدروژن بر روی بسترگرافنی دوپه شده با اتمهای نیتروژن و نیکل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که اتم نیکل می‌تواند به طور موثری با اتمهای نیتروژن دوپه شده در بستر گرافنی برهمکنش دهد. بر اساس نتایج بدست آمده، فعالیت کاتالیزگری سطح مذکور به طور‌عمده از هیبریداسیون قوی بین اوربیتال‌ سیگمای مولکول هیدروژن و اوربیتال‌های -d3 اتم نیکل ناشی می‌شود. انرژیهای فعالسازی بدست آمده نشان داد که در کاهش دی اکسید کربن با هیدروژن تشکیل حدواسط کربوکسیل نسبت به تشکیل فرمات بسیار مساعدتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات