مطالعات نظری انتخاب گری انانتیومری آلفا و گاما سیکلودکسترین نسبت به انانتیومرهای باکلوفن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، بخش شیمی

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه نظری انتخاب گری انانتیومری آلفا سیکلودکسترین و گاما سیکلودکسترین بر روی انانتیومرهای باکلوفن است. در این رابطه برهمکنش میزبان-میهمان آلفا و گاما سیکلودکسترین با انانتیومرهای باکلوفن با استفاده از روش DFT (B3LYP/6-31G(d)) در حلال آب شبیه سازی شد. اوربیتال پیوند طبیعی برای تعیین جهت و میزان برهمکنش انتقال بار محاسبه شد. علاوه بر این نظریه کوانتومی اتم ها در مولکول ها (QTAIM) برای نشان دادن قدرت نسبی پیوندهای بین مولکولی به کار گرفته شد. مطالعات نشان داد که انرژی برهمکنش R-باکلوفن با سیکلودکسترین آلفا و گاما از S-باکلوفن منفی تر است. انرژی های برهمکنش آلفا و گاما سیکلودکسترین با انانتیومرهای باکلوفن توسط اوربیتال های پیوند طبیعی نشان می دهد که مهمترین انتقال بار، از جفت الکترون اربیتال غیر پیوندی اکسیژن سیکلودکسترین ها به اربیتال O-H ضد پیوندی باکلوفن انجام می شود. نتایج نظریه QTAIM نشان می دهد که برهمکنش سیکلودکسترین ها با باکلوفن از نوع غیر کووالانسی با اثرات الکترواستاتیک است. به طور کلی داده های نظری با نتایج تجربی مطابقت بسیار خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات