مدلسازی نمک زدایی آب شور با استفاده از فرایند الکترودیالیز به روش شبکه عصبی

نوع مقاله: کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 انشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران-آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

3 دانشگاه علم و صنعت ایران-آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

چکیده

در این مطالعه، مدلی با استفاده از دیدگاه جعبه سیاه و با تکیه بر روش شبکه عصبی برای فرآیند الکترودیالیز ارائه شده است. در این مدل به بررسی اثر چهار پارامتر اساسی دما، ولتاژ مصرفی، دبی جریان و غلظت خوراک بر درصد جداسازی نمک از آب شور پرداخته شده است. با استفاده از روش آزمون و خطا، روش آموزش، تابع انتقال و تعداد بهینه نرون‌های هر لایه با توجه به بهترین عملکرد شبکه انتخاب شده است. شبکه عصبی به صورت چند لایه، روش پس انتشار و روش لونبرگ- ماوکوارت توسعه یافته است. در این پژوهش از 135 داده آزمایشگاهی استفاده شده است که 60% (81 داده) آن جهت آموزش شبکه، 20% داده‌ها (27 داده) به عنوان داده‌های ارزیابی فرآیند آموزش و 20% (27 داده) جهت ارزیابی تعمیم‌پذیری شبکه به عنوان داده‌های آزمون در نظر گرفته شده است. در انتها از مقایسه نتایج مدل با داده‏های مستقل آزمایشگاهی، نتیجه می‌شود که آرایش بهینه شبکه به صورت 4:5:8:1 بدست می‌آید و مدل با خطای کمتر از 1% قابلیت پیش‌بینی رفتار فرایند را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات