تعیین سینتیک و شبکه واکنش فرآیند بهبود کیفیت سوخت‌های زیستی حاصل از لیگنین در حضور هیدروژن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه تهران، دانشکده شیمی

چکیده

در این پژوهش، ارتقاء کیفیت سوخت سیکلوهگزانون به عنوان نماینده ای از سوخت های زیستی حاصل از لیگنین طی فرآیند تصفیه هیدروژنی در حضور کاتالیزور Pt/γ-Al2O3 با استفاده از واکنشگاه پیوسته بستر ثابت در بازه دمایی K 673-573 ، فشارbar 14و سرعت فضایی در محدوده ی (گرم کاتالیزور×h / گرم سیکلوهگزانون) 120-3 بررسی شده است. به منظور تعیین شبکه و سینتیک واکنش ها، میزان تبدیل سیکلوهگزانون و انتخاب پذیری به محصولات در شرایط عملیاتی گسترده ارزیابی گردید. نتایج نشان می دهد شبکه ی اصلی واکنش تصفیه هیدروژنی سیکلوهگزانون از فرآیندهای هیدروژناسیون، دی هیدروژناسیون، هیدرودی اکسیژناسیون، آبزدایی و تراکم تشکیل می شود. بررسی های سینتیکی نشان داد در بین فرآیندهای مختلف، فرآیند تراکم، بالاترین انرژی فعال سازی ظاهری را دارد. بررسی های آزمایشگاهی نشان داد انرژی فعال سازی ظاهری مربوط به تولید فنول، به عنوان یکی از محصولات اصلی این فرآیند برابر با kj/mol 17 می باشد. همچنین میزان ثابت سرعت شبه مرتبه اول برای تشکیل فرآورده های اصلی تبدیل سیکلوهگزانون، به صورت فنول> 2-سیکلو هگزیلیدن سیکلو هگزان 1-اون> 2-متیل فنون >سیکلوهگزیل بنزن >سیکلوهگزان >بی فنیل >2-سیکلوهگزن 1-اون> 2-سیکلوهگزیل سیکلوهگزان 1-اون> 2- فنیل فنول > سیکلوهگزن>2-سیکلوهگزیل فنول می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات