کاهش انتشار ترکیبات آروماتیک از واحد آب‌زدایی از گاز طبیعی با استفاده از فرآیند دریزو

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه تهران، دانشکده شیمی

چکیده

انتشار گازهای گلخانه‌ای، بویژه ترکیبات آروماتیکی چالش زیست محیطی اساسی در صنعت گاز است. در فرآیند آب زدایی، به منظور حذف آب همراه گاز طبیعی، از حلال‌های گلیکول استفاده می‌شود. پالایشگاه گاز فراشبند شامل 6 واحد آب زدایی است که به منظور احیای حلال از روش تزریق گاز حامل استفاده می‌کنند. در این مطالعه، استفاده از فرآیند دریزو برای احیای حلال به جای روش های متداول موجود مورد بررسی قرار گرفته است و به منظور کاهش نرخ انتشار ترکیبات آروماتیک و کاهش هزینه خرید حلال، پیشنهاد می‌شود از ناخالصی های آروماتیکی جذب شده همراه گاز طبیعی به عنوان حلال استفاده شود. نتایج حاصل نشان داد استفاده از فرآیند دریزو منجر به کاهش زیان‌های زیست محیطی و بهبود متغیرهای عملیاتی همچون دمای نقطه‌ی شبنم گازخشک، اتلاف گلیکول و خلوص گلیکول می شود. همچنین براساس نتایج شبیه‌سازی، نقطه‌ی شبنم گازخشک در شرایط تابستان با استفاده از فرآیند دریزو از ℃25- به ℃29- و اتلاف گلیکول در شرایط عملیاتی تابستان از kg/hr 3 به kg/hr 5/2 کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات