اثر نمک های فسفات در استخراج اسید مالیک توسط سیستم دو فازی آبی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی

چکیده

از آن جایی که نیاز به روش‌های نوین جداسازی جهت خالص سازی بیومولکول ها در صنایع بیوتکنولوژی رو به افزایش است، روش های به کار گرفته بایستی سریع و انتخاب‌گر بوده و قابلیت کارکرد در مقیاس صنعتی را نیز داشته باشند. سیستم‌های دو فازی آبی روش ارزشمندی جهت جداسازی و خالص سازی بیومولکول ها و کربوکسیلیک اسید‌ها به شمارمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند، تفکیک بیومولکول‌ها و کربوکسیلیک اسید‌‌ها توسط این روش بسیار انتخاب‌گر بوده و تغلیظ و خالص‌سازی نسبی را در یک مرحله انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
هدف از این تحقیق، بررسی اثر تغییر جرم مولکولی پلی اتیلن گلیکول،pH ، غلظت و نوع نمک درسیستم‌های دو فازی آبی پلیمر/ نمک می‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در این تحقیق، سیستم‌های دو فازی آبی مختلف شامل پلی اتیلن گلیکول باجرم مولکولی 4000 و 8000 گرم بر مول و نمک های دی پتاسیم هیدروژن فسفات(K2HPO4) دی آمونیوم هیدروژن فسفات((NH4)2HPO4) و سدیم دی هیدروژن فسفات (NaH2PO4)درpHهای مختلف در دمای 20 درجه سانتی گراد برای استخراج اسید مالیک مورد استفاده قرار گرفتند. پس از بررسی عوامل تأثیرگذار بر سیستم، بهترین شرایط عملیاتی برای استخراج اسید مالیک شامل پلی اتیلن گلیکول4000 و 25 درصد وزنی سدیم دی هیدروژن فسفات در 5=pH تعیین گردید. در این شرایط ضریب‌توزیع‌پذیری 85/0 و درصد استخراج%80 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات