بررسی عوامل مؤثر بر سیستم دو فازی حاوی پلی اتیلن گلیکول4000 گرم بر مول و نمک های فسفات در استخراج اسید مالیک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دانشگاه گیلان

3 مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

از آن جایی که نیاز به روش های نوین جداسازی جهت خالص سازی بیومولکول ها در صنایع بیوتکنولوژی رو به افزایش است، روش های به کار گرفته بایستی سریع و انتخاب پذیر بوده و قابلیت کارکرد در مقیاس صنعتی را نیز داشته باشند. سیستم های دو فازی آبی روش ارزشمندی جهت جداسازی و خالص سازی به شمارمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند
هدف از این تحقیق،بررسی اثردما،pH، غلظت و نوع نمک در سیتم های دو فازی آبی پلیمر/ نمک می‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در این تحقیق سیستم های دو فازی آبی مختلف شامل پلی اتیلن گلیکول با جرم مولکولی 4000 گرم بر مول و نمک های دی پتاسیم هیدروژن فسفات، دی آمونیوم هیدروژن فسفات و سدیم دی هیدروژن فسفات درpHهای مختلف در دمای 25،30، 35 و 40 درجه سانتی گراد برای استخراج اسید مالیک مورد استفاده قرار گرفتند. پس از بررسی پارامترها‌ی تأثیرگذار بر سیستم، بهترین شرایط عملیاتی برای استخراج اسید مالیک شامل پلی اتیلن گلیکول4000 و 25 درصد وزنی سدیم دی هیدروژن فسفات در 5=pH در دمای 25 درجه سانتی گراد تعیین گردید. در این شرایط ضریب جداسازی 85/0 و درصد استخراج80 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات