اندازه‌گیری حساس، ساده و مستقیم داروی بتا- بلوکر کارودیلول در مقادیر بسیار کم در نمونه‌های زیستی با استفاده از پروب نانو حسگر لومینسنت تربیوم- فنانترولین- نانو ذرات نقره

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

یک روش فلوئوریمتری جدید، حساس، ساده و سریع برای اندازه‌گیری مستقیم داروی بتا-کارودیلول در نمونه‌های حقیقی توسعه داده شده است. روش بر اساس مهار انتقال انرژی رزونانسی فلوئورسانس FRET)) بین کمپلکس تربیوم(III)–1و10- فنانترولین (Tb-phen) و نانو ذرات نقره (AgNPs) می باشد. برای این منظور اثر خاموش‌سازی AgNPs در محدوده غلظتی 11-10×4/5-12-10×9/0 مولار بر روی شدت فلوئورسانس کمپلکس Tb-phen در طول موج تحریک و نشری به ترتیب 300 و 545 نانومتر بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان خاموش-سازی AgNPs در نتیجه‌ی پدیده‌ی FRET، بسیار بالاست و ارتباط خوبی بین میزان شدت خاموش‌سازی فلوئورسانس کمپلکس Tb-phen و غلظت AgNPs وجود دارد. به نظر می‌رسد که خاموش‌سازی هنگامی رخ می‌د‌هد که کمپلکس Tb-phen به وسیله نیروی الکترواستاتیک به سطح AgNPs متصل شود و برهم کنش دو قطبی-دوقطبی طولانی بین دهنده تحریک شده و حالت پایه‌ی مولکول‌های پذیرنده، مکانیزم غالب برای انتقال انرژی است. زمانی که داروی کارودیلول، به سیستم Tb-phen-AgNPs اضافه می‌گردد، به دلیل جذب سطحی آن روی سطح AgNPs، کمپلکس Tb-phen از سطح نانو ذرات جدا می‌شود و فلوئورسانس خاموش یافته‌ی سیستم Tb-phen-AgNPs به صورت تدریجی افزایش می‌یابد (پدیده‌ی turn off-on). در شرایط بهینه، یک ارتباط خطی خوبی بین شدت فلوئورسانس برگشتی و غلظت کارودیلول در محدوده 8-10× (1000-5) مولار وجود دارد و حد تشخیص LOD)) برابر 8-10×2/2 مولار بدست آمد. روش پیشنهادی به طور موقیت‌آمیز برای اندازه‌گیری کارودیلول در نمونه‌های سرم آغشته شده به کار رفت. بازیابی‌های بدست آمده بین 25/92% و 103% هستند وRSD (%) روش برای این آنالیز در محدوده‌ی 15/1-14/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات