توسعه سنسور پتانسیومتری کروم (III) با استفاده از یونوفور2-بنزامیدوپروپانوئیک اسید

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحدیادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه یک الکترود یون گزین غشاء مایع حساس و گزینش پذیر بر پایه یونوفور2-بنزامیدوپروپانوئیک اسید برای اندازه گیری یون کروم (III) تهیه گردید. بهترین عملکرد از غشائ حاوی 29% پلی وینیل کلراید، 2% سدیم تترا فنیل بورات، 56% دی بوتیل فتالات و 13% یونوفور به دست آمد. این الکترودپاسخ نرنستی با شیب mV Decade-1)3/22) در گستره غلظتی1-10×3/0 تاM 5-10× 1 برای یونهای کروم (III) از خود نشان داد. حد تشخیص این الکترود mol L-16-10× 8 بود. سنسور زمان پاسخ دهی نسبتاسریع(کمتر از 10 ثانیه)و گستره pHکاری مفید 5/3 الی 0/8 دارد. مزاحمت برخی کاتیون ها ارزیابی شد. عملکرد حسگر پیشنهادی به عنوان الکترود شاخص در تیتراسیون پتانسیومتری کروم (III) با EDTA و همچنین اندازه گیری کروم (III) در چای و پودر کاکائو به عنوان نمونه حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت تاثیر مایع یونی1- متیل-3- پنتیل ایمیدازولیوم بروماید به عنوان افزودنی یونی بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات