بررسی سینتیک جذب رنگدانه اسید آبی 260 روی نانولوله‌های کربنی چند دیواره با استفاده از رگراسیون خطی و غیرخطی و تعیین انرژی فعال‌سازی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، تهران،

چکیده

در این پژوهش سینتیک حذف رنگدانه اسید آبی 260 که یک رنگدانه اسیدی است، از محلول آبی با استفاده از نانولوله کربنی چند دیواره در شرایط بهینه pH که برابر 6.5 است و در دمایK298 مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، شش مدل سینتیکی که شامل مدل شبه درجه اول، شبه درجه دوم، نفوذ درون ذره‌ای، الویچ، بنگهام و فروندلیج اصلاح شده است، مورد استفاده قرار گرفته است. داده‌های سینتیکی با استفاده از مدل‌های ذکر شده و روش رگراسیون خطی و رگراسیون غیرخطی مورد برازش قرار گرفتند. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که مدل سینتیکی شبه درجه دوم در هر دو روش رگراسیون خطی و غیرخطی، بیشترین سازگاری را داشت.این نتیجه نشان می‌دهد که مرحله کنترل کننده سرعت، جذب روی سطح است.مقدار ظرفیت جذب تعادلی محاسبه شده در مدل شبه درجه دوم در رگراسیون خطی و غیرخطی بین 73 تا 75 میلی گرم جذب شونده بر گرم جاذب، به مقدار تجربی (mg/g99)نزدیک است. ترتیب تطابق داده‌ها با مدل-های دیگر در رگراسیون غیرخطی به ترتیب مدل شبه درجه اول، بنگهام، فروندلیچ اصلاح شده، الوویچ و مدل ذره نفوذی و در رگراسیون خطی، بنگهام، الوویچ، فروندلیچ اصلاح شده و مدل شبه درجه اول است. انرژی فعال‌سازی آرنیوسی مشاهده شده از داده‌های تجربی برابر kJ/mol61.63- محاسبه شد که نشان‌دهنده این واقعیت است که سد انرژی در فرایند جذب وجود ندارد و واکنش گرمازا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات