معرفی (متیلن‌بیس (4،1-فنیلن)) بیس سولفامیک اسید به عنوان کاتالیزور اسیدی بدون هالوژن جدید و استفاده از آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل‌ بر پایه زانتن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان-گروه شیمی

3 دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این پژوهش کاتالیزور جدیدی از خانواده سولفامیک اسیدها که قابلیت استفاده در فاز جامد را دارا می‌باشد از واکنش بین کلروسولفونیک اسید و متیلن‌دی‌آنیلین به روشی ساده سنتز شد و پس از شناسایی و تایید ساختار جهت ارزیابی قابلیت کاتالیزوری در واکنشی که به منظور سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید فعال بیولوژیکی از خانواده زانتن‌ها (بیس زانتن‌ها) طراحی شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. کاتالیزور مذکور از نظر قابلیت استفاده در فاز جامد، سنتز آسان و همچنین عاری بودن از یون هالید به عنوان آلاینده محیط زیست نسبت به بسیاری از کاتالیزور‌های اسیدی فاز جامد برتری دارد. نتایج حاصل از ارزیابی قدرت کاتالیزوری کاتالیزور مذکور نیز موید توانایی بالای آن جهت استفاده در واکنش‌هایی است که نیازمند کاتالیزور اسیدی می‌باشند. در عین حال ترکیباتی که از سنتز آنها جهت ارزیابی قابلیت کاتالیزوری کاتالیزور مذکور استفاده شده، جدید می‌باشند که برای اولین بار با بازده‌های خوب سنتز شده اند. ساختار محصولات نیز به وسیله طیف سنجی FT-IR، 1H NMR و 13C NMR تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات