مدلسازی گرانروی مخلوط‌های خنک کننده و روان کننده به کمک شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم پایه، بخش شیمی

چکیده

در این پژوهش از شبکه عصبی مصنوعی (ANNs) برای پیش‌بینی گرانروی مخلوط خنک‌کننده و روان کننده استفاده شده است. دما، فشار، وزن مولکولی، کسر مولی خنک‌کننده و گرانروی خنک‌کننده به عنوان متغیرهای ورودی وگرانروی مخلوط خنک کننده وروان کننده به عنوان خروجی مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد کل داده‌های تجربی مورد استفاده در این مطالعه 1053 عدد می‌باشدکه شبکه عصبی مصنوعی به طورتصادفی با 70%( 737 نقطه داده)،15%(158 نقطه داده) و15% (158 نقطه داده) به ترتیب مورد آموزش ، ارزیابی و تست قرار گرفت. مقادیر میانگین خطای مطلق برای مجموعه داده‌های آموزش، ارزیابی و تست به ترتیب 39/0، 48/0 و 49/0 است. بنابراین مدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه شده با 15 نرون در لایه میانی همخوانی خوبی با داده‌های تجربی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات