مشخصه یابی نانوکامپوزیت مغناطیسی اکسیدآهن اصلاح شده با اکسیدگرافن آلاییده با نیتروژن (Fe3O4/NGO)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران.

2 مدیرگروه مهندسی شیمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 شیمی،استاد تمام،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران.

4 فیزیک،دانشیار، مسئول آزمایشگاه نانو گروه فیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران.

چکیده

چکیده
در این پژوهش نانوکامپوزیت اصلاح شده اکسیدآهن (Fe3O4) با استفاده از اکسیدگرافن آلاییده با نیتروژن (Fe3O4/NGO) سنتز شد. برای سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن Fe3O4 از روش همرسوبی استفاده گردید. اکسیدگرافن آلاییده با نیتروژن به روش هیدروترمال سنتز شد. سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی به روش شیمیایی از طریق پیوند کووالانسی و اتصال اکسیدگرافن آلاییده با نیتروژن به نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن صورت گرفت. جهت مشخصه‌یابی و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکامپوزیت حاصل، آنالیزهای طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، اسپکتروسکوپی پرتو ایکس انرژی- پراکنده (EDX)، وزن‌سنجی- حرارتی (TGA) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) انجام شد. نتایج آنالیزها، سنتز نانوکامپوزیت و آلایش اکسیدگرافن (GO) با نیتروژن را تأیید کرد. اندازه ذرات نانوکامپوزیت در محدوده بین nm40-20 بود. توزیع یکنواخت نانوذرات اکسیدآهن به شکل کروی و بیضوی در تصاویر FESEM مشاهده شد. این اندازه کوچک، نانوکامپوزیت سنتز شده را به عنوان کاندید مناسبی برای فرایند فتوکالیستی معرفی می‌ کند.

واژه های کلیدی: اکسید گرافن؛ نیتروژن؛ نانوذرات مغناطیسی؛ نانوکامپوزیت؛ اکسیدآهن.

کلیدواژه‌ها

موضوعات