سنتز، شناسائی و مطالعه ی ضد ‌تکثیری برخی از کمپلکس‌های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی کربوکسیلیک اسید اُکسید شده

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه شیمی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

5 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان

چکیده

در این پژوهش، سه کمپلکس کوئوردیناسیونی از کبالت و منگنز بر مبنای استراتژی سنتز لیگاند مخلوط از واکنش پیریدین-6،2-دی-کربوکسیلیک‌اسید N-اُکسید به عنوان لیگاند اصلی و لیگاندهای نیتروژن دهنده به عنوان لیگاند کمکی سنتز شدند. سپس این کمپلکس‌ها به وسیله‌ی تکنیک‌های نقطه‌ی ذوب، طیف‌سنجی فروسرخ (IR)، تجزیه‌ی عنصری (CHN)، تجزیه‌ی وزنی- حرارتی (TGA-DTA) مورد شناسایی قرار گرفتند و بر این اساس فرمول‌های بسته و ساختاری برای ترکیب‌های 1-3 پیشنهاد شد. همچنین به وسیله‌ی آنالیز پراش پرتوی X پودری (PXRD) و با استفاده از نرم‌افزار Fullprof پارامترهای سلول واحد هریک از این ترکیب‌ها معین گردید. در ادامه، سمیت سلولی این سه کمپلکس به منظور ارزیابی فعالیت ضدتکثیری آن‌ها بر روی رده‌های سلولی HeLa (کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7 (سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان)، Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی) و L929 (رده سلولی فیبروبلاست موشی، سلول نرمال) با آزمون سمیت سلولی (MTT assay) بررسی و با استفاده از سیس پلاتین به عنوان مرجع، مقایسه شد. نتیجه‌های به دست آمده سمیت سلولی بیشتری را برای کمپلکس‌های 2 و 3 در مقابل رده های سلولی MCF-7 و HT-29، در مقایسه با داروی سیس پلاتین نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات