تهیه غشای ضدگرفتگی نانوالیافی میکروفیلتراسیون توسط روش الکتروریسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه شیمی کاربردی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دکتری شیمی آلی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی -کرمانشاه -ایران

4 گروه مهندسی مواد و نساجی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در این تحقیق، هدف اصلی ساخت غشای نانوالیافی پلیمری و بهبود خواص سطحی آن به منظور کاهش گرفتگی برای استفاده به عنوان غشای ضد گرفتگی میکروفیلتراسیون پربازده در تصفیه پساب می باشد. غشاهای نانوالیافی میکروفیلتراسیون پلی‌آکریل نیتریل اصلاح شده از الکتروریسی محلول های پلی آکریل نیتریل حاوی نانوذرات بوهمیت با غلظت‌های 5/0 تا w/w 5% تهیه شده اند. اصلاح غشا توسط نانوذرات آب دوست بوهمیت باعث افزایش آب دوستی سطح غشا و کاهش گرفتگی آن شده است. در بین غشاهای ساخته‌شده، غشای نانوالیافی پلی آکریل نیتریل حاوی w/w 3% نانوذرات بوهمیت به‌عنوان غشای بهینه انتخاب‌شده‌است که دارای ویژگی‌های ضد گرفتگی برتر و شار عبوری بالاتر بوده‌است. با توجه به نتایج به دست آمده، غشای شار بالای ساخته شده که دارای قابلیت گرفتگی پایین بوده می تواند به طور موثری در فرایند های مختلف تصفیه پساب مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها