حذف بیولوژیکی فلز سنگین کبالت از پساب پتروشیمی ماهشهر با استفاده از مخمر سایکرومایسیس سرویزیه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش حذف فلز سنگین کبالت از پساب پتروشیمی شهید تندگویان واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با استفاده از روش بیولوژیکی می‌باشد. در ابتدا پساب سنتزی استات کبالت به منظور بهینه سازی پارامترهای pH، دما، زمان تماس و غلظت بیومس مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای بهینه در فرآیند جذب بیولوژیکی، برای حذف کبالت، زمان تعادل 60 دقیقه، دما °C 25، دوز جاذب 10% حجمی و pH برابر 5/5، تعیین شد. بعد از مشخص شدن نقطه بهینه متغییرها، آزمایش‌ها با پساب واقعی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان انجام شد. بیشترین درصد حذف 80% و بیشترین ظرفیت جذب برابرmg/g 2/88 بدست آمد. ایزوترم‌های جذب مختلفی از جمله لانگمیر، فروندلیچ، تمکین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که بهترین مدل تطبیق یافته با داده‌ها، مدل تمکین بوده است، همچنین مدل‌های سینتیکی مختلف برای توصیف داده‌های سینتیکی به‌کار رفتند که مدل سینتیکی شبه درجه دوم با نتایج منطبق بوده است. مطالعات ترمودینامیکی نشان داد فرآیند خودبخودی و گرماگیر است. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می‌دهد مخمر سایکرومایسیس سرویزیه پتانسل بسیار بالایی برای حذف فلزات سنگین از پساب شرکت پتروشیمی دارد و با توجه به زیست سازگاری فرآیند بهترین گزینه برای حذف این آلاینده‌ها به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها