بررسی فعالیت کاتالیستی ناهمگن کمپلکس های Ni (II) با لیگاندهای باز شیف H2L1 و H2L2 تثبیت شده بر روی TiO2 در کاهش 4- نیتروفنول

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

برای حذف و کاهش پارانیتروفنول از آب‌های آلوده و پساب‌های صنایع مطالعه‌های بسیاری انجام شده است و از روش‌های گوناگون مانند جذب، اکسایش کاتالیتیکی، الکتروفنتون، الکتروشیمیایی، تخریب میکروبی و غیره استفاده شده است اما این روش‌ها مشکل‌هایی از جمله حساسیت کم، هزینه‌ی بالا، نیاز به شرایط دمایی ویژه و مدت زمان طولانی دارند. یکی از روش‌های مورد توجه دانشمندان در سال‌های اخیر هیدروژن‌دارکردن کاتالیتیکی پارانیتروفنول و تبدیل آن‌ به مشتق آمینوفنول است. از همین رو در این مقاله تلاش شد تا با ساخت نانوکاتالیست‌های ناهمگن، ماده سمی و سرطان‌زای پارانیتروفنول به مشتق پاراآمینوفنول آن کاهش داده شود. بدین منظور(سالیسیلیدن 2-آمینوتیوفنول L1= و سالیسیلیدن2-آمینوفنول L2 =)کمپلکس‌های [NiLx(DMF)] و [NiLx(PPh3)] بر روی بستر تیتانیوم‌دی‌اکسید قرار داده شد. نانوکاتالیست به‌دست آمده با تکنیک‌های طیف‌سنجی فروسرخ(IR) ، میکروسکوپ الکترونی (FE- SEM)، طیف سنجی (EDX/mapping)، پراش پرتوایکس پودری (XRD) وپلاسمای جفت شده‌ی القایی (ICP) مورد شناسایی قرار گرفتند و در ادامه به منظور بررسی انجام واکنش کاهش پارانیتروفنول به پاراآمینوفنول در حضور سدیم بورهیدرید به عنوان عامل کاهنده و در دما و فشار محیط نانوکاتالیتیکی مورد استفاده قرار گرفت. واکنش مورد نظر با استفاده از طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش دنبال شد. براساس نتایج به‌دست آمده در حضور نانوکاتالیست /TiO2[NiL1(pph3)] واکنش در مدت زمان 8 دقیقه و با مقدار s-1 0053/ k = تمام می‌شود.

کلیدواژه‌ها