اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری تتریل پس از پیش تغلیظ به روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله-دانشکده داروسازی-گروه شیمی دارویی

2 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

3 --

چکیده

در این تحقیق جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم تتریل از روش میکرو‌استخراج مایع- مایع پخشی (DLLME) جفت شده با اسپکتروفتومتر UV-Vis میکروحجمی استفاده شد. در این روش تتریل در محیط بازی تبدیل به فرم آنیونی شده و با کاتیون متیل-تری‌اکتیل آمونیوم کلرید (آلیکوات s336) به درون فاز آلی کربن تتراکلرید استخراج ‌می‌شود. در این روش احتیاجی به افزودن حلال پخشی نیست زیرا آلیکوات s336 علاوه‌ بر ایجاد کاتیون همراه جهت تشکیل زوج یون با فرم آنیونی تتریل، به عنوان یک پخش کننده جهت تشکیل مخلوط ابری نیز نقش دارد. منحنی کالیبراسیون در محدوده غلظتی ng mL-1700-10 از تتریل خطی بوده و حد تشخیص روش برابر با ng mL-1 1/2 به‌دست آمد. از این روش برای اندازه‌گیری تتریل در نمونه‌های خاک و آب استفاده شد.

کلیدواژه‌ها