سنتز سونوشیمیایی نانو ترکیب کوئوردیناسیونی جدید مس(II) و بررسی تبدیل آنها به نانو ذرات مس اکسید

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

نانو ساختارهای جدید پلیمر کئوردیناسیونی مس[Cu(DPC)(H2O)3] به روش سونوشیمیایی سنتز شده است]لیگاند 6،2- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید[H2DPC=. نانو ساختار جدید توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، الگوی XRD، طیف FT-IR ، آنالیز عنصری و طیف UV-VISشناسایی شده است. پایداری حرارتی ترکیب بوسیله تجزیه وزن سنجی(TG) و تجزیه جز به جز حرارتی(DTA) مورد مطالعه قرار گرفته است. نانو ذرات مس(II) اکسیدکه از کلسیناسیون مستقیم نانو کمپلکسها در دماهای 450، 500، 550 و 600 درجه سانتی گراد تحت اتمسفر هوا سنتز شده‌اند دارای مورفولوژی و اندازه های مختلفی در سایز نانو می باشند. همچنین نانو ذرات مس(II) اکسید توسط ترمولیز نانوکمپلکس بدست آمده در دمای 180 درجه سانتی گراد به روش سورفکتانت اولئیک اسید سنتز شده‌اند.

کلیدواژه‌ها