بررسی آزمایشگاهی کاهش نیروی درگ در یک خط لوله‌ی افقی زبر با استفاده از نانوسیال به روش پاسخ سطحی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر افزودن نانوسیال متشکل از نانوذرات اکسید منیزیم و پلیمر پلی اکریل آمید بر میزان کاهش درگ در جریان آشفته‌ی آب در یک خط لوله‌ی افقی زبر می‌باشد. بدین منظور سه پارامتر موثر بر فرآیند (غلظت نانوذره، غلظت سورفکتانت و عدد رینولدز) در هر خط لوله با روش پاسخ سطحی بررسی و بهینه‌ شدند. بیشترین میزان کاهش درگ با روش بهینه‌سازی عددی، 82 درصد محاسبه شد. کفایت مدل با تحلیل نتایج ANOVA بررسی شد و با توجه به مقادیر بالای ضریب تبیین و ضریب تبیین تعدیل شده‌، مشخص شد داده‌ها به خوبی توسط مدل تجربی مرتبه دوم توصیف می‌شوند.

کلیدواژه‌ها