بهینه سازی لوله‌ی گردابه‌ای جهت بازیابی میعانات از گاز ارسالی به فلر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده نفت و پتروشیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشکده پتروشیمی و نفت,دانشگاه رازی

چکیده

در این مقاله جریان دو فازی سیال گاز و قطرات ریز میعانات گازی در لوله‌ی گردابهای با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است. پارامترهای طراحی این تجهیز شامل قطر لوله‌ی گردابه ای، طول لوله‌ی گردابه‌ای، قطر دهانه ورودی، قطر شیر مخروطی، زاویه‌ی شیر مخروطی، قطر خروجی سرد، سرعت سیال ورودی، فشار خروجی سرد، و فشار خروجی گرم می‌باشند. این پارامترها، که ابعاد هندسی و شرایط عملیاتی این تجهیز را در بر می‌گیرند، با هدف حداکثر جداسازی میعانات گازی از گاز خروجی از تفکیک‌گرهای فازی با استفاده از روش‌های آماری طراحی آزمایش بهینه‌سازی گردیدند. داده‌های مورد نیاز جهت انجام تمامی هفت مرحله طراحی آزمایش با انجام 137 شبیه سازی با کمک دینامیک سیالات محاسباتی محاسبه شدند. سپس مقیاس آزمایشگاهی لوله‌‌ی گردابه‌ای مورد نظر مطابق این ابعاد هندسی بهینه ساخته شد و در شرایط عملیاتی مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. مشاهده شد که لوله‌ی گردابه ای ساخته شده در این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی قادر به بازیابی 91% از میعانات موجود در جریان گاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها