سنتز، شناسایی و کاربرد مونت موریلونیت اصلاح شده با تیتانیم دی اکسید در حذف یون سرب (II) از پساب صنعتی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

انتشار فلزات سنگین در محیط زیست به سبب صنعتی شـدن و گـسترش شـهرنـشینی، مـشکلات بزرگی در سراسر جهان به همراه داشته است و به دلیل خصوصیات سرطان زایی و تجمـع بیولوژیکی آن ها سبب نگرانی های بسیار جدی شده است. بنابراین جذب فلزات سنگین از پساب های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی محسوب می شود. سرب یکی از چهار فلزی است که بیشترین عوارض را بر روی سلامتی انسان دارد. تاکنون روش های مختلفی برای جذب سرب مورد توجه قرارگرفته است کـه اسـتفاده از جـاذب های زیست سازگار از جمله این روش ها به شمار می رود. مونت موریلونیت (MMT) که یک کانی رسی با خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد است از جمله جاذب های زیست سازگار محسوب می شود. در این مطالعه پس از اصلاح سطح مونت موریلونیت توسط تیتانیم دی اکسید (TiO2/MMT) توسط روش های FT-IR، XRD، FE-SEM و BET شناسایی شد و سپس کاربرد آن را به عنوان نانوجاذب برای حذف یون سرب (II) تحت شرایط مختلف (مدت زمان تماس، مقدار نانوجاذب، غلظت محلول یون سرب (II) و pH) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که کارایی این نانوجاذب به حدی است که حتی با مقدار10 میلی گرم طی 5 دقیقه در pH خنثی قادر است مقدار قابل ملاحظه ای از یون سرب (II) با غلظت 50 میلی گرم بر لیتر را با بازده حدود 90 درصد حذف نماید. علاوه بر این، نتایج آزمایشگاهی نشان داد که ظرفیت جذب یون سرب (II) توسط نانوجاذب اصلاح شده بعد از انجام 12بار فرآیند جذب، تنها در حدود 8 الی 10 درصد افت می کند.

کلیدواژه‌ها