بررسی سنتز ZIF-8 با استفاده از حلال سبز بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلراید برای جذب دی‌اکسیدکربن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی قوچان/ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

2 مدرس/دانشگاه صنعتی قوچان

3 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، قوچان، ایران

چکیده

بدون شک شکل گیری تمام خصوصیات منحصر به فرد نانو ساختارهای چارچوب ایمیدازولی زئولیتی (ZIF)وابسته به روش سنتز مناسب وکامل آن‌ها است. در این مقاله، یک روش آسان و مناسب، با استفاده از یک نوع از حلال‌های سبز مایع یونی با نام حلال بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلراید، و بدون صرف انرژی بالا در دمای اتاق جهت سنتز چارچوب ایمیدازولی زئولیتی-8 (ZIF-8) ارائه شده است. اثر پارامترهای عملیاتی مختلف موثر بر سنتز ساختار مذکور نظیر نسبت نمک به اتصال دهنده، دما، امواج فراصوت و نوع مایع یونی نیز مورد ارزیابی قرار داده شده است. همچنین برای ارزیابی عملکرد جاذب‌‌ سنتز شده در میزان جذب دی‌اکسید‌کربن، ایزوترم‌های تعادلی این گاز در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد، ظرفیت جذب دی‌اکسیدکربن بر روی جاذب ZIF-8 سنتز شده با مایع یونی در فشار 1 و 14 بار از شرایط مطلوبی برخوردار بوده و در دمای محیط به ترتیب برابر 27/ 0 و 4/4 میلی‌مول بر گرم می باشد.

کلیدواژه‌ها