طراحی برج‌های تقطیر خلوص بالا و مقاوم در برابر اغتشاشات کیفیت خوراک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سهند تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف اصلی در این کار، ارائه یک سیستم کنترل مقاوم در برابر اغتشاشات ناشی از ترکیب درصد خوراک برای برج تقطیرخلوص بالای سیستم دوجزئی آب و متانول (40% مولی) است. باوجود عملکرد بهتر ساختار کنترل تک دمایی مبتنی بر نسبت برگشت به خوراک ثابت در مقایسه با ساختار مبتنی بر نسبت برگشت ثابت برای این سیستم، ولی این عملکرد قابل‌قبول نیست. بنابراین، برای بهبود عملکرد سیستم تک دمایی، غلظت متانول خوراک به‌صورت یک متغیر تصادفی گاوسی با میانگین و انحراف استاندارد مشخص فرض می‌شود. مجموعه متغیرهای تصمیم‌گیری با در نظر گرفتن پارامترهای طراحی همراه با نقاط مقرر کنترلرهای تناسبی-انتگرالی بدست می‌آید. ممان اول و دوم قیود و تابع هدف با استفاده از تبدیل غیرملموس بدست آمده و مسئله بهینه‌سازی تصادفی حاصل به کمک نگرش شانس محدود حل می شود. پاسخ دینامیکی ساختار کنترل تک دمایی اصلاح‌شده در برابر اغتشاشات اندازه‌گیری نشده‌ی ناشی از ترکیب درصد خوراک ، عملکرد مطلوب الگوریتم ارائه شده را با توجه به حفظ کیفیت محصولات بالای مقدار مد نظر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها