سنتز و بهبود مشخصات زئولیت 11-ZSM با فلزات واسطه جهت کاربرد کاتالیزوری آن در گوگردزدایی با روش اکسیداسیون

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک و شیمی-دانشگاه الزهرا-تهران-ایران

2 ایران-تهران-میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا-دانشکده فیزیک و شیمی-گروه شیمی

چکیده

زئولیت 11-ZSM به طور موفقیت آمیز با استفاده از روش دانه و با قالب آلی پیشنهادی N،N-دی‌اتیل‌آنیلین سنتز گردید. افزون بر این، تأثیر نسبت سیلیسیم به آلومینیوم برای دانه بررسی و مقدار بهینه بدست آمد. زئولیت‌های سنتز شده با استفاده از تکنیک‌های FT-IR، EDX، SEM، BET و XRD شناسایی شدند. از زئولیت‌ سنتز شده به‌عنوان کاتالیزور ناهمگن در فرآیند گوگردزدایی با روش اکسیداسیون برای مدل نفتی شامل n-هپتان و دی‌بنزوتیوفن استفاده شد. جهت بدست آوردن شرایط بهینه‌ی واکنش اثر دما و مقدار کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفت و مقدار بهینه بدست آمد و تاثیر زمان در شرایط بهینه برای کاتالیزورهای مختلف بررسی شد. درصد تبدیل دی‌بنزوتیوفن زئولیت‌های تبادل یونی شده با فلزات واسطه‌ی مختلف توسط کروماتوگرافی گازی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که کاتالیزور 11-ZSM/Mo فعالیت اکسیداسیون بالایی در مقایسه با سایر کاتالیزورها در واکنش گوگردزدایی با روش اکسیداسیون دارد.

کلیدواژه‌ها