تهیه و شناسایی لیگاندهای آلکیل دی تیوکربامات و کمپلکس های +Ni2 آن ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

یک سری هفت تایی ترکیب های مونوآلکیل دی تیوکربامات با فرمول R–NHCSSNa که R = متیل، اتیل، پروپیل، بوتیل، هگزیل، اکتیل و نونیل است، از واکنش بین آمین های مربوطه، CS2 و NaOH با نسبت مولی 1: 1 : 1 درمخلوط آب- استن یا استن در دمای صفر درجه سلسیوس تهیه شدند. این ترکیب ها به کمک روشهای طیف سنجی FT–IR ، 1H NMR ،UV–Vis و روش های غیر طیف سنجی آنالیزعنصری، هدایت مولی و نقطه تجزیه شناسایی شدند. از واکنش هر یک از این ترکیب ها با Ni(NO3)2·6H2O به نسبت مولی ۱:۲ درمحیط آبی، هفت کمپلکس دی تیوکربامات تهیه شد. این کمپلکس های تهیه شده توسط روش های طیف سنجی و روش های غیرطیف سنجی فوق الذکر نیز شناسایی شدند. از نتیجه این مطالعات می توان پیشنهاد داد که هر یک از آلکیل های دی تیوکربامات به عنوان لیگاند عمل کرده و به صورت دودندانه از طریق اتم های سولفور به یون +Ni2 کوئوردینه شده و ساختار هندسی اطراف یون نیکل مربعی است.

کلیدواژه‌ها