دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 92، تابستان 1398، صفحه 1-329 
15. تغییر انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون FOX-7

صفحه 145-152

فرخ رویا نیکمرام؛ جمشید نجف پورر؛ بهزاد شیخ


26. بررسی آزمایشگاهی تاثیر پدیده مارانگونی دمایی در بازیافت نفت پسمانده

صفحه 283-291

محمد مسعودی؛ مریم خسروی؛ بهزاد رستمی؛ پژمان ابوالحسینی


29. طراحی، سنتز و ارزیابی زیستی مهارکننده‌های نوین اوره ای آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول

صفحه 321-329

الهام رضایی؛ مهدی هدایتی؛ لاله حقوقی راد؛ سید عباس طباطبایی