نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران (NSMSI) - اخبار و اعلانات