نویسنده = ������������������ ������ ��������
تهیه نانوپودر روی اکسید به روش سوختن ژل و استفاده از آن در ساخت پوشش های مقاوم به خوردگی کامپوزیتی پلیمر/ روی اکسید

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-11

وجیهه خانی؛ لیلا شریفی؛ آرش پیامی؛ حسین کوهانی؛ سید حسین میرحسینی