نویسنده = ������������ �������� �������������� ������