نویسنده = �������������������� ��������
سنتز پلی متیلن زنده به روش پلی همولوگ دار شدن با استفاده از واکنشگر سیمونز اسمیت

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 59-64

امیر عبدالملکی؛ ساناز حشمت آزاد؛ محمد رضا مولویان جزی