نویسنده = ���������� �������� ��������
تهیه مولیبدن تری اکسید نانو ساختار به روش تخریب گرمایی در حضور استئاریک اسید

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 117-124

مریم محمدی کیش؛ محید ماستری فراهانی؛ مریم صائمی