نویسنده = ���������� ����������
سنتز و شناسایی نانو کاتالیست 4O3Mn و کاربرد آن برای حذف فنل

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-20

مرضیه بیات؛ مریم رنجبر؛ سهیلا شکراله زاده