نویسنده = �������������� ����������
تهیه و کاربرد 6،3-دی‌فنیل‌پیرازین-5،2-دی‌اون به عنوان لیگاندی کارآمد برای واکنش هک

دوره 35، شماره 3، آبان 1395، صفحه 57-64

باقر افتخاری سیس؛ مریم زیرک؛ نسرین برجسته؛ ارتان شاهین