نویسنده = بهزاد خلیلی
مروری بر تغییرهای ساختار الکترونی در جذب مایع‌های یونی تنظیم پذیر با نانوساختارها

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-20

راضیه طالائی؛ بهزاد خلیلی؛ مسعود مختاری


تهیه 4-آریلیدین-2-آلکیل‌تیو-H4-تیازول-5-اون‌ها با استفاده از آمینواسیدهای بر پایه دی‌تیوکاربامات و آلدهیدها

دوره 35، شماره 3، آبان 1395، صفحه 43-55

عظیم ضیایی حلیمه جانی؛ پریچهر آقابزرگ نانوا؛ یزدانبخش لطفی نوسود؛ بهزاد خلیلی