نویسنده = �������� �������������������������� ��������