نویسنده = ���������� ����������
بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 341-348

محمد حسن شهدادی؛ سید محمد علی حسینی؛ راضیه رضوی؛ عفت جمالی زاده


بررسی محاسباتی شیمی فضایی افزایش هالوژن‌ها به آلکن ها

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 111-117

راضیه رضوی؛ محبوبه زاهدی فر؛ سید علی احمدی