نویسنده = ���������� ��������������
حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-11

محمدرضا سمرقندی؛ سید جواد جعفری؛ محمدتقی صمدی