نویسنده = �������������� ������ ����������
بررسی اثر سولفوناسیون پلیمر پایه بر ویژگی های الکتروشیمیایی غشاهای نانوکامپوزیتی تبادل کاتیونی ناهمگن

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-110

مهسا نعمتی؛ سید محسن حسینی؛ سید سیاوش مدائنی؛ پروانه کرانیان؛ فاطمه جدی