نویسنده = ������������ �������� ��������
تجزیه فتوکاتالیستی فنول با استفاده از نانوکامپوزیت C-TiO2

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-50

سمیرا مقدم؛ محمد مهدی ظرافت؛ صمد صباغی