نویسنده = ���������������� �������������� ������
بررسی جذب فنل از محلول‌های آبی با استفاده از کربن هسته انار

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 145-159

حسین قنادزاده گیلانی؛ علی قنادزاده گیلانی؛ پریسا آزمون