نویسنده = مهدی عصاره
بهینه‌سازی مکان چاه‌های تولید و تزریق با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی در یک مورد مطالعاتی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 377-387

محبوبه باغبان؛ مهدی عصاره؛ محمد تقی صادقی


برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی تولید و تزریق در سیلاب‌زنی چرخه‌ای آب

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 305-316

سیده مهلا حسینی؛ مهدی عصاره