نویسنده = �������������� ������
تصفیه پساب و تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبک به دست آمده از پساب شهری در مقیاس نیمه صنعتی: مطالعه موردی پساب مشهد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 305-319

محمود اخوان مهدوی؛ رضا قشلاقی؛ غلامرضا ساقی؛ ثمانه امینیان توکلی


مدل سازی شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 97-110

رضا قشلاقی؛ زهرا حیدری؛ محمود اخوان مهدوی