نویسنده = ������������ ��������
پیش بینی عدد کئوردیناسیون سطح فلزهای مذاب

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 167-175

انسیه قاسمیان لمراسکی؛ حدیث پرهیز