نویسنده = �������������� ��������
بررسی آزمایشگاهی تاثیر پدیده مارانگونی دمایی در بازیافت نفت پسمانده

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 283-291

محمد مسعودی؛ مریم خسروی؛ بهزاد رستمی؛ پژمان ابوالحسینی