نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������